Verksamhets idé och regler


Föreningens namn är Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry/Hundar inom fostran och rehabilitering rf och dess hemort är HELSINGFORS.

2§. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att utveckla och stödja hundassisterad fostran och rehabilitering inom social- och hälsovården samt undervisningsområdet, främja samarbetet mellan medlemmarna och förbättra verksamhetsförutsättningarna inom branschen. Hundassisterad fostran och rehabilitering är målinriktad verksamhet, och hundföraren ska ha en examen inom socialvård, hälsovård eller fostran. Inom den hundassisterade verksamheten används hunden för att stödja och främja människans fysiska, psykiska och emotionella hälsa, välmående och inlärning. Hundföraren utför sitt arbete med hunden som hjälpmedel. Föreningen är officiellt tvåspråkig (svensk, finsk).

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att årligen anordna korta kurser för sina medlemmar, uppställa krav för de hundar och hundförare som jobbar inom fostran och rehabilitering, skapa och administrera en webbplats för sina medlemmar samt delta i internationell verksamhet för att förbättra verksamhetsförutsättningarna i branschen och utveckla arbetsformen.

Föreningen anordnar årligen prov för hund och hundförare. Föreningen arrangerar även korta kurser för att hjälpa hundförare i sitt arbete med hunden samt för att hund och hundförare ska kunna uppfylla de krav som föreningen uppställer. Föreningen anordnar PR- och informationstillfällen. Föreningen samarbetar med andra organisationer för brukshundar i Finland och hela världen.
Som stöd för sin verksamhet kan föreningen ta emot gåvor, testamenten, inneha fast egendom som är nödvändig för dess verksamhet samt med lagligt tillstånd anordna lotterier eller penninginsamlingar.

3§. Medlemmar
Till ordinarie medlemmar antas alla som godkänner föreningens syfte och stadgar och som har en examen inom hälsovård, socialvård eller fostran samt en lämplig hund. Medlemmen behöver inte själv äga hunden. För stödmedlemmar finns inga krav på utbildning, arbete eller hund.
Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på basis av en ansökan.

4§. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sina förfallna medlemsavgifter eller annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han eller hon genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han eller hon genom sitt förfarande inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen eller inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5§. Anslutnings- och medlemsavgifter
Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna. Medlemsavgiften är olika för ordinarie medlemmar och stödmedlemmar.

6§. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av en ordförande och 5 övriga ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter som alla väljs vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då han eller hon har förhinder på kallelse av vice ordföranden, då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7§. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

8§. Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9§. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari−maj.

Ett extra möte hålls om föreningens möte så besluter eller om styrelsen anser att det finns skäl därtill eller om minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10§. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 7 dagar före mötet genom att posta ett kallelsebrev till varje medlem, sätta in en annons i en tidning som utkommer på föreningens hemort eller skicka ett kallelsebrev per e-post.

 

toiminta-ajatus-ja-saannot11§. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

  1. mötet öppnas
  2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. föredragningslistan för mötet godkänns
  5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
  6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
  8. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
  9. val av en eller två verksamhetsgranskare/revisorer och suppleanter för dessa
  10. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han eller hon skriftligen meddela styrelsen detta i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12§. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen upphör används överblivna tillgångar för samma ändamål som ovan.