Hjärtligt välkomna!

Styrelsens mandat är tiden mellan årsmötena. Vid årsmötet har Ni även möjlighet att ställa upp som kandidat som styrelsemedlem eller suppleant.

Start: Lördag 25.4.2015 klockan 11.00
Plats: Validia kuntoutus Helsinki, Synapsia, Nordenskiöldsgatan 18 B, 00251 Helsingfors.
På andra sidan av gatan ligger Helsingfors gamla ishall och fotbollsstadion. Sjuans spårvagn stannar i närheten.

Efter mötet utför några hundar även dobo, så då finns möjlighet att bekanta sig med hobbyn.
På mötet finns kaffeservering.

Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två personer att justera protokollet samt vid behov två rösträknare.
3.  Faställande av mötets laglighet och beslutsmässighet
4. Godkännande av dagordning
5. Presentation av bokslut, årsredovisning samt versamhetsberättelse och revisionsberättelse
6. Beslut om bokslutets godkännande och beviljan om ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga
7. Bekräftelse om strategi, medlemsavgifternas värde samt uppskattning om inkomst och utkomst
8. Val av ordförande samt andra medlemmar
9. Val av en eller två verksamhetsledare/revisor samt deras suppleanter
10. Vi behandlar andra godkända ärenden