Kirjallisuutta ja artikkeleja

 Kirjallisuutta:

Höök Ingeborg. 2012. Better Care with a Caredog. ABC for Therapy Dogs.

Höök Ingeborg. 2011. The professional therapy dog – a care dog on prescription.

Kirjat ovat hankittavissa myös ruotsin kielisinä. Lisää tietoa: http://www.vardhundskolan.se/litteratur

Ikäheimo Kaija 2013. Karvaterapiaa: Eläinavusteinen työskentely Suomessa.

Kahilaniemi Eeva 2016. Eläinavusteinen interventio. Asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin. http://www.voimatassu.fi

Opinnäytetöitä, graduja ja väitöskirjoja:

Ahonen Liisa. 2009. Sosiaalisen ilmapiirin tukeminen koululuokalla, kaksi erilaista lähestymistapaa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Katso tutkielma tästä.

Handlin Linda. 2010. Human-Human and Human – Animal Interaction. Some Common Physiological and Physcological Effects. Väitöskirja. Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara. Tutkimuksesta lisää täällä.

Haake Marika, Pulkkinen Pirjo, Pellinen Kirsi. 2016. Opinnäytetyö, Diakonia Ammattikorkeakoulu. Pieksämäki. Ammatillinen koira-avusteinen työskentely sosiaalialalla. Harjoitukset ja apuvälineet käytännössä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/116314/Haake_Marika_Pulkkinen_Pirjo_Pellinen_Kirsi.pdf?sequence=1

Kihlström-Lehtonen Heidi. 2009. Minä ja koirani. Koiran vaikutus toiminnalliseen hyvinvointiin. Pro Gradu- tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Katso tutkielma tästä.

Linnéa Löfroth. 2012. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen. Examensarbete. Ergoterapi. Arcada.

Vatanen Linda, Vesa Milja. 2016: Kasvatustieteiden kanditaatintutkielma. Tampereen Yliopisto. Mitä ottaa huomioon koulukoiraa harkitessa? Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia koulukoiran tuomisesta osaksi alakoulun oppimisympäristöä. https://drive.google.com/file/d/0BwzcpxKOE4MJZGkwTFE2a2NSUjQ/view

Vainio Iiris. 2016. Oppilaiden spontaanin kommunikaation muutokset koira-avusteisessa erityisluokassa. Tapaustutkimus eräässä pääkaupunkiseudun koulussa. Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos.

Vatanen Linda & Vesa Milja 2017.  Koulukoira luokkahuoneessa.
Toimintatutkimus koira-avusteisen pedagogiikan hyödyntämisestä 1. luokan opetuksessa.
Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

 

Lehtiartikkeleja:

Jääskeläinen Pasi. Ovatko koiranomistajat muita terveempiä. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. Lue artikkeli tästä.

Kokkonen Kaarina. Frida ja milli auttavat oppimaan. Lapsemme 2/2013. Lue artikkeli tästä

Matkaraportti:

Vilja Vähä-Ahon matkaraportti opintomatkasta Coloradoon. Vilja opiskelee  sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja tekee gradua koira-avusteisesta lastensuojelutyöstä.  Matkan tarkoitus oli tutustua eläinavusteisen työn, erityisesti sosiaalityön, kenttään Yhdysvalloissa.

https://padlet.com/wiya/14ph45i4s6af/wish/114956569

Luento:

Katriina Tiira, FT, tutkija. 2016. Muu eläinavusteinen toiminta ja sen tulevaisuus. https://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/talouspalvelut/tyollisyysyksikko/luonnollisestitoissa/luentomateriaalit/t1T4bq4Jl/Elainavusteinen_terapia_Pori_26112015_jakoon.pdf