Pyrimme päivittämään kirjallisuutta ja opinnäytetöitä koira-avusteisesta työskentelystä niin Suomesta kuin ulkomailta. Ota yhteyttä tiedotusvastaavaan (tiedotusvastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi), mikäli haluat oman opinnäytetyösi listalle.

Kirjallisuutta

Latvala-Sillman Päivi. 2018. Työparina koira.

Kahilaniemi Eeva 2016. Eläinavusteinen interventio. Asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin. www.voimatassu.fi

Ikäheimo Kaija 2013. Karvaterapiaa: Eläinavusteinen työskentely Suomessa.

Höök Ingeborg. 2012. Better Care with a Caredog. ABC for Therapy Dogs.

Höök Ingeborg. 2011. The professional therapy dog – a care dog on prescription.

Ingebor Höökin kirjat ovat hankittavissa myös ruotsinkielisinä. Lisää tietoa Vårdhundskolan.se-sivustolla.

Opinnäytetöitä, graduja ja väitöskirjoja

2018

Eliisa Huppunen. 2018. Koira-avusteinen opetus opettajan työvälineenä. Pro Gradu- tutkielma. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Erityispedagogiikka.

2017

Anni Peltoniemi. 2017. Muutoksia erityisluokan oppilaiden tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä. Pro Gradu- tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos.

Vatanen Linda & Vesa Milja. 2017. Koulukoira luokkahuoneessa. Toimintatutkimus koira-avusteisen pedagogiikan hyödyntämisestä 1. luokan opetuksessa. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Lue tutkielma täältä »

2016

Vatanen Linda, Vesa Milja. 2016: Kasvatustieteiden kanditaatintutkielma. Tampereen Yliopisto. Mitä ottaa huomioon koulukoiraa harkitessa? Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia koulukoiran tuomisesta osaksi alakoulun oppimisympäristöä. Lue tutkielma täältä »

Vainio Iiris. 2016. Oppilaiden spontaanin kommunikaation muutokset koira-avusteisessa erityisluokassa. Tapaustutkimus eräässä pääkaupunkiseudun koulussa. Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. Lue tutkielma täältä »

Haake Marika, Pulkkinen Pirjo, Pellinen Kirsi. 2016. Opinnäytetyö, Diakonia Ammattikorkeakoulu. Pieksämäki. Ammatillinen koira-avusteinen työskentely sosiaalialalla. Harjoitukset ja apuvälineet käytännössä. Lue tutkielma täältä »

2012

Linnéa Löfroth. 2012. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen. Examensarbete. Ergoterapi. Arcada. Lue tutkielma täältä »

2010

Handlin Linda. 2010. Human-Human and Human – Animal Interaction. Some Common Physiological and Physcological Effects. Väitöskirja. Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara. Lue tutkimuksesta lisää täältä ».

2009

Ahonen Liisa. 2009. Sosiaalisen ilmapiirin tukeminen koululuokalla, kaksi erilaista lähestymistapaa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Lue tutkielma täältä ».

Kihlström-Lehtonen Heidi. 2009. Minä ja koirani. Koiran vaikutus toiminnalliseen hyvinvointiin. Pro Gradu- tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Lue tutkielma täältä ».

Luento:

Katriina Tiira, FT, tutkija. 2016. Muu eläinavusteinen toiminta ja sen tulevaisuus.  Katso luentomateriaaleja täältä »

KKKT-kouluapu - koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry