Toiminta-ajatus ja säännöt

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä, Hundar inom fostran och rehabiliteringsarbete rf. yhdistyksen tarkoituksena on kehittää koira-avusteista työtä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Koira-avusteisessa työtavassa koiran avulla tuetaan sekä edistetään ihmisen fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia ja oppimista. Työ on tavoitteellista ja se edellyttää tekijältään sosiaali- terveys- tai kasvatusalan ammattia.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, mutta toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistys on kaksikielinen (suomi, ruotsi).

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta koira-avusteisesta työmuodosta, pitää koirakoille soveltuvuustestejä, ylläpitää Internet-sivustoa sekä on mukana kansainvälisessä toiminnassa.

Yhdistys ei tavoittele voittoa toiminnallaan. Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perii jäsenmaksua tukeakseen toimintaansa.

Jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita koira-avusteista työstä ja joilla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Kannatusjäseneksi voi liittyä ilman koulutustaustaa. Hallitus tekee päätöksen uusiksi jäseniksi hyväksyttävistä henkilöistä. Jäsenellä ei tarvitse olla omaa koiraa. Yhdistyksestä voi halutessaan erota lähettämällä asiasta ilmoituksen yhdistyksen sähköpostiin. Maksettua jäsenmaksua ei voi saada takaisin. Hallitus on oikeutettu erottamaan yhdistyksen jäsenen, jos hän on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai toiminut vastoin sen sääntöjä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuoroisina eri vuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on sääntöjen voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna ensin arvalla ja sitten vuorollaan hallituksesta eroaa puolet jäsenistä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen toimitetaan tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Päätetään kokous

Jos yhdistyksen jäsen haluaa kokouksessa käsiteltäväksi jotakin tiettyä asiaa, hänen tulee ilmoittaa siitä hallitukselle hyvissä ajoin, jotta aihe ehtii kokouskutsuun. Kokouskutsu hallituksen jäsenille lähetetään viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Vuosikokouksen ajankohta ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Sen ajankohta on tammi-toukokuussa. Vuosikokousten lisäksi yhdistys järjestää tarpeen mukaisesti ylimääräisiä kokouksia. Yhdistys tiedottaa tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista nettisivuillaan sekä jäsenilleen sähköpostin välityksellä.

10§

Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa mainitaan sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

11§

Muuten yhdistys noudattaa niitä sääntöjä, joita laissa yhdistyksestä säädetään.

Huom: Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n nettisivujen tekstin ja kuvien kopiointi kielletty!