Työnäyttö

Kenelle?

Yhdistyksen järjestämä työnäyttö on tarkoitettu kasvatus/kuntoutuskoirakoksi haluavalle ohjaajalle ja hänen koiralleen.

Tarkoitus?

Työnäytössä tulee käydä esille (sekä kirjallisessa suunnitelmassa että varsinaisessa työnäytössä) koirasta tuleva erityinen hyöty asiakkaalle työtilanteessa. 

Mitä?

Työnäyttö tehdään ensisijaisesti ammattihenkilön omassa työympäristössä, jonne tuomarit tulevat seuraamaan ennalta suunniteltua työskentelytilannetta. Työnäytön suorittamisesta tulee sopia myös omalla työpaikalla sekä hankkia tarvittavat luvat tähän. Selvitä tilanne ja toimintaohjeet aina suoraan omalta organisaatioltasi.

Työnäytön arvioi aina kaksi (2) tuomaria, joista toinen arvioi ensisijaisesti koiran käyttäytymistä ja roolia työtilanteessa ja toinen ammattihenkilön toimintaa.

Työnäytön pituus on tilanteesta riippuen noin 1-2h. Työnäytöstä sovitaan aina etukäteen koirakoevastaavan kanssa. On tärkeää miettiä etukäteen minkälainen työnäytön tilanne voi olla, sopia paikalle asiakkaat sekä sopia riittävän ajoissa koevastaavan kanssa sopiva päivä/päiväehdotuksia työnäytön järjestämiseen.

Ennen työnäyttöä: Ohjaaja on ottanut yhteyttä koirakoevastaavaan. Koirakoevastaava lähettää kokelaalle kirjallisen työnäytön suunnitelmapohjan. Kokelas kirjaa sunnitelman ja lähettää sen koirakoevastaavalle hyväksyttäväksi. Hyväksyttyään suunnitelman, koirakoevastaava lähettää kokelaalle ohjeet työnäytön suorittamiseen, sopii tuomarien käynnin työpaikalle ja lähettää kokelaalle eläinlääkärin todistuksen pohjan. Eläinlääkärin tarkastus pitää suorittaa ja vasta tämän jälkeen koirakko voi saada diplomin/työliivin.

Koska?

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n työnäytön voi suorittaa vain yhdistyksen jäsen, joka on suorittanut soveltuvuuskokeen sekä käynyt myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun (tai aiemmin Ammattiopisto Livian) kanssa yhteistyössä järjestettävän Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutuksen. Työnäyttö on suositeltavaa suorittaa kahden vuoden sisällä sovetuvuuskokeen suorittamisesta.

Miten? Työnäyttö koostuu kolmesta osiosta: koiran ja ammattihenkilön yhteistoiminnasta työtehtävissä, koiran ohjattavuuteen liittyvästä osiosta eli ns. hallintaosiosta sekä koiralle tehtävästä eläinlääkärin terveystarkastuksesta, jonka jokainen koiranomistaja huolehtii oman eläinlääkärinsä kautta. Kaikki kolme osuutta tulee olla hyväksyttyjä, jotta koirakko suorittaa työnäytön hyväksytysti.

Työnäyttö voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, koirakon omalla työpaikalla, videolla tai työnäyttönä soveltuvuuskokeen yhteydessä:

Työnäyttö koirakon omalla työpaikalla

Koirakon omalle työpaikalle saapuu 2 tuomaria arvioimaan koirakon työskentelyä asiakkaiden parissa. Toinen tuomareista keskittyy arvioimaan koiraa sen työskennellessä, esimerkiksi sen työskentelytaitoja ja sitä, nauttiiko koira itse työstään. Toinen tuomareista havainnoi sen sijaan ohjaajaa ja tämän kontaktia paitsi koiraan, myös asiakkaaseen. Ennen työnäyttöä ohjaajalle lähetetään tarkemmat ohjeet.

Työnäyttö maksaa 250€ ja työliivin ja diplomin saa suoritettuaan työnäytön hyväksytysti.

Työnäyttö videolla:. Työnäytön työskentelyosuuden työpaikalla voi esittää myös videotallenteena.  Lupa videotyönäytön antamiseen tulee kysyä aina etukäteen koirakoevastaavalta. Tuomareilla on oikeus evätä videonäyttö ja pyytää koirakkoa antamaan työnäyttö työpaikalla halutessaan.

Työnäyttö videolla -tilanteessa kaksi asiakastilannetta pitää kuvata kokonaisuutena ensi hetkestä viimeiseen tilanteeseen saakka. Mikäli ammattihenkilö tekee työnäytön videolla, tulee hänen suorittaa työnäytön hallintaosuus erikseen esimerkiksi soveltuvuuskokeen yhteydessä. Koiran hallintaosuus on pakollinen osa työnäyttöä.

Työnäytön työskentelyosuuden videon pitää olla leikkaamaton kokonaisuus työskentelytilanteesta asiakkaan kanssa ja koostua vähintään kahdesta puolen tunnin mittaisesta kuvaustilanteesta. Videossa pitää näkyä koiran ilmeet sekä koiran, asiakkaan ja ohjaajan välinen yhteistyö. Videossa pitää tulla esille se, mitä lisäarvoa koira antaa ammattilaisen työlle. Pelkkä koiran läsnäolo asiakastilanteessa ei riitä työnäytön suorittamiseen.

Kuvauksen jälkeen ammattihenkilö reflektoi työnäyttöä ja arvioi sen onnistumista.

Tuomareilla on kaksi (2) kuukautta aikaa käsitellä videolla lähetetty työnäyttö. Videotyönäytön arvioi aina kaksi (2) tuomaria.

Ohjaajalle lähetetään tarkemmat ohjeet ennen videotyönäytön suorittamista.

Työnäyttö videona maksaa 150€.

Työnäyttö soveltuvuuskokeen yhteydessä. Tämä on tarkoitettu koirakoille, jotka työskentelevät alalla, jonne ei salassapitosäännösten vuoksi saa tulla tuomaroimaan, eikä asiakkaita saa kuvata. Ohjaaja suunnittelee työnäytön, joka vastaa oikeaa työtilannetta, koehenkilöille. Työnäyttö soveltuvuuskokeen yhteydessä tulee aina sopia etukäteen (vähintään kuukautta ennen) soveltuvuuskoetta koirakoevastaavan kanssa..

Työnäyttö soveltuvuuskokeen yhteydessä maksaa 150€.

Työnäytön hallintaosuus:

Koirakon työnäytön toinen osa on koiran hallittavuus. Koiran hallittavuus osoittaa koiran kykyä toimia ohjaajan vihjeistä työpaikalla. Hallintakokeessa katsotaan koiran ja ohjaajan yleistä vuorovaikutusta, miten ohjaajan ja koiran yhteistyö toimii sekä yleistä koiran yhteiskuntakelpoisuutta ja  turvallisuustekijöitä.

Osan työnäytön hallintaosuudesta voi erityistapauksissa korvata TOKOn tai PK -koulutustunnuksen avulla. Dokumentit suoritetuista tuloksista esitettävä työnäytön yhteydessä tuomareille. Asiasta pitää sopia tuomareiden kanssa jo ennen työnäyttöön ilmoittautumista. Koiran kanssa ei saa harrastaa suojelua, IPOa (suojelukoe) eikä muutakaan lajia, jossa koira koulutetaan hyökkäämään ihmisen kimppuun. (AAII arvot ja säännöt)

Työnäytön hinta  (sis. varsinainen työnäyttö asiakastilanteessa sekä hallintaosuus)

Työnäyttö työpaikalla maksaa 250€

Työnäyttö videona maksaa 150€ (Huom: Tuomareilla on oikeus evätä videonäyttö ja pyytää koirakkoa antamaan työnäyttö työpaikalla halutessaan.)

Työnäyttö soveltuvuuskokeen yhteydessä maksaa 150€.

Ennen työnäyttöä ohjaajalle lähetetään kirjallisen suunnitelman pohja ja eläinlääkärin tarkastusta varten sopiva pohja.

Huom! Koiralle tehtävän eläinlääkärin tarkistuksen hinta ei sisälly työnäytön hintaan.

Työnäytön arvostelu ja uusinta

  • Työnäytön uusinta sisältyy ensimmäisen työnäytön hintaan mikäli koirakko ei läpäise näyttöä. Työnäytön uusinnan toteutustapa sovitaan tuomareiden kanssa tapauskohtaisesti.
  • Työnäytön uusimisesta ohjaajan on tehtävä uusi suunnitelma niiltä osin kun hän ei ole päässyt näyttöä läpi.
  • Tuomareiden on annettava vähintään suullista palautetta työnäytöstä. Mikäli työnäyttö ei mene läpi, tuomareiden on annettava palautetta niiltä osin mitä koirakon on vielä kehitettävä työnäytön suorittamiseksi. Tällöin tuomareiden kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä aina tapauskohtaisesti.

Mitä työnäytön jälkeen?

Työnäytön läpäissyt koirakko on virallinen kasvatus/kuntoutuskoirakko, joka on oikeutettu käyttämään yhdistyksemme virallisia liivejä. Työnäytön suorittaneelle koirakolle luovutetaan/lähetetään Kasvatus- ja kuntoutuskoirakko diplomi suoritetusta työnäytöstä.

Työnäytön suorittaneella koirakolla on suositeltavaa olla yhdistyksen henkilökortti, jonka saa tilattua yhdistyksen jäsentuoteverkkokaupasta.

Osaamisen seuranta?

Tuomarit voivat pyytää videoituja työnäytön päivityksiä koirakoilta, varmistaakseen turvallisen työskentelyn työpaikoilla. Nämä päivitykset pyydetään sokkotesteinä ja ne ovat ilmaisia.  Huomioitavaa on kuitenkin se, että koirakko on oikeutettu toimimaan kasvatus-  tai kuntoutuskoirakkona vain sillä alalla, jolla se on suorittanut työnäyttönsä. Jos asiakaskunta vaihtuu esim lapsista vanhuksiin, työnäyttö pitää päivittää videona. Tämä päivitys ei maksa mitään.

Kokeen tuomarit:

Tuomareinamme toimivat kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaiset sekä koirien käyttäytymisen asiantuntijat. Jokaisessa soveltuvuuskokeessa on aina vähintään kaksi (2) eri tuomaria, joista toinen arvioi koiran käyttäytymistä ja toinen koiran ohjaajan toimintaa. Soveltuvuuskokeen läpäisy vaatii aina paikalla olevien tuomarien yksimielisen päätöksen. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa tuomarit konsultoivat yhdistyksen tuomarineuvostoa.

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n tuomareina toimivat Katriina Tiira (FT, koirien käyttäytymistutkija), Leena Rajala (lastentarhanopettaja, avustajakoirien kouluttaja),Paula Leppänen (fysioterapeutti), Päivi Latvala-Sillman (erityisopettaja), Miia Malmberg (fysioterapeutti), Christina Borgström (sosionomi, ammatillinen opettaja, agronomi), Reetta Räsänen (avustajakoirakouluttaja, agronomi) sekä Teija Viljanmaa (eläintenkouluttaja, ammatillinen opettaja) Maria Sihvola (erityisluokanopettaja)

Ilmoittautuminen kokeisiin

Työnäyttöön ilmoittaudutaan yhdistyksemme Nepton jäsentietopalvelun kautta, joka löytyy osoitteesta https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?sid=3305  

Tee kirjallinen ilmoittautuminen Neptoniin vasta sen jälkeen, kun olet sopinut asian koirakoevastaavan kanssa.

Ilmoittaudu erikseen vielä työnäytön hallintaosuuteen, mikäli teet sen soveltuvuuskokeen yhteydessä, etkä varsinaisen työnäyttö työpaikalla -tapahtuman yhteydessä.

Lisätiedot: Koira kasvatus-ja kuntoutustyössä ry koirakoevastaava Päivi Latvala-Sillman, koirakoevastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Mikäli Nepton jäsentietopalvelun käytössä on ongelmia, voit ottaa yhteyttä taloudenhoitaja Eevaan talousvastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi tai 040- 7378028.