Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n järjestämä työnäyttö on tarkoitettu kasvatus/kuntoutuskoirakoksi haluavalle ohjaajalle ja hänen koiralleen.

Työnäytön voi suorittaa vain yhdistyksen jäsen.

Ennen työnäyttöä ohjaajan täytyy suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa yhteistyössä järjestettävä Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö -täydennyskoulutus ja ohjaajan koiran täytyy läpäistä yhdistyksen soveltuvuuskoe.

Työnäyttö suositellaan tehtäväksi kolmen (3) vuoden sisällä soveltuvuskokeen suorittamisesta. Työnäytöstä sovitaan aina etukäteen koirakoevastaavan kanssa.

Työnäyttö koostuu kolmesta osiosta:

  • koiran ja ammattihenkilön yhteistoiminnasta työtehtävissä
  • koiran ohjattavuuteen liittyvästä osiosta eli ns. hallintaosiosta
  • koiralle tehtävästä eläinlääkärin terveystarkastuksesta, jonka jokainen koiranomistaja huolehtii oman eläinlääkärinsä kautta.

Kaikki kolme osuutta tulee olla hyväksyttyjä, jotta koirakko suorittaa työnäytön hyväksytysti.

Koiran ja ammattihenkilön yhteistoiminta työtehtävissä

Työnäytössä laaditaan ensin kirjallinen työnäyttösuunnitelma, jonka arvioijat joko hyväksyvät tai palauttavat täydennettäväksi. Kirjallisen suunnitelman pohja lähetetään ohjaajalle ennen työnäyttöä.

Työnäytössä pitää tulla esille se, mitä lisäarvoa koira antaan ammattilaisen työlle. Pelkkä koiran läsnäolo asiakastilanteessa ei riitä työnäytön suorittamiseen.

Työnäyttö tehdään ensisijaisesti ammattihenkilön omassa työympäristössä, jonne arvioijat tulevat seuraamaan ennalta suunniteltua työskentelytilannetta. Työnäytön suorittamisesta tulee sopia omalla työpaikalla sekä hankkia tarvittavat luvat tähän.

Selvitä tilanne ja toimintaohjeet aina suoraan omalta organisaatioltasi. Työnäytön pituus on tilanteesta riippuen noin 2-3h. On tärkeää miettiä etukäteen minkälainen työnäytön tilanne voi olla, sopia paikalle asiakkaat sekä sopia riittävän ajoissa koevastaavan kanssa sopiva päivä/päiväehdotuksia työnäytön järjestämiseen.

Työnäytön hallintaosuus

Koirakon työnäytön toinen osa on koiran hallittavuus eli koiran kyky toimia ohjaajan vihjeistä työpaikalla. Hallintakokeessa katsotaan koiran ja ohjaajan yleistä vuorovaikutusta, miten ohjaajan ja koiran yhteistyö toimii sekä yleisiä koiran yhteiskuntakelpoisuuteen liittyviä turvallisuustekijöitä.

Työnäytön hallintaosuuden voi erityistapauksissa korvata TOKOn tai PK -koulutustunnuksen avulla. Dokumentit suoritetuista tuloksista on esitettävä työnäytön yhteydessä arvioijille. Asiasta pitää sopia arvioijien kanssa jo ennen työnäyttöön ilmoittautumista.

Koiran kanssa ei saa harrastaa suojelua, IPOa eikä muutakaan lajia, jossa koira koulutetaan hyökkäämään ihmisen kimppuun (AAII arvot ja säännöt).

Eläinlääkärin tarkastus

Ennen työnäyttöä koiralla tulee olla myös eläinlääkärin todistus koiran terveydentilasta. Kaavakkeen saa, kun työnäytön ajankohta on sovittu koirakoevastaavan kanssa. Koiran tulee olla sirutettu; työnäytössä tuomarit tarkastavat koiran sirunlukijalla.

Huom! Koiralle tehtävän eläinlääkärintarkastuksen hinta ei sisälly työnäytön hintaan.

Työnäytön toteutustavat ja hinnat

Työnäyttö voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

  • koirakon omalla työpaikalla
  • videolla
  • työpaikan ulkopuolella

Työnäytön hinta on 250€ toteutustavasta riippumatta.

Työnäyttö koirakon omalla työpaikalla

Arvioijat saapuvat koirakon omalle työpaikalle arvioimaan koirakon työskentelyä asiakkaiden parissa. Hallintaosuus suoritetaan työnäytön yhteydessä. Ennen työnäyttöä ohjaajalle lähetetään tarkemmat ohjeet.

Työnäyttö työpaikan ulkopuolella

Tämä on tarkoitettu koirakoille, jotka työskentelevät alalla, jonne ei salassapitosäännösten vuoksi saa tulla tuomaroimaan, eikä asiakkaita saa kuvata.

Ohjaaja suunnittelee koehenkilöille oikeaa tilannetta vastaavan työnäytön. Työnäyttö muualla kuin omalla työpaikalla tulee aina sopia etukäteen (vähintään kuukautta ennen) soveltuvuuskoetta koirakoevastaavan kanssa.

Hallintaosuus suoritetaan työnäytön yhteydessä.

Työnäyttö videolla

Työnäytön työskentelyosuuden työpaikalla voi esittää myös videotallenteena. Lupa videotyönäytön antamiseen tulee kysyä aina etukäteen koirakoevastaavalta. Arvioijilla on oikeus evätä videonäyttö ja pyytää koirakkoa antamaan työnäyttö työpaikalla halutessaan.

Työnäyttö videolla -tilanteessa kaksi asiakastilannetta pitää kuvata kokonaisuutena ensi hetkestä viimeiseen tilanteeseen saakka. Videon pitää olla leikkaamaton kokonaisuus työskentelytilanteesta asiakkaan kanssa ja koostua vähintään kahdesta puolen tunnin mittaisesta kuvaustilanteesta. Videossa pitää näkyä koiran ilmeet sekä koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö

Kuvauksen jälkeen ammattihenkilö reflektoi työnäyttöä ja arvioi sen onnistumista.

Ohjaajalle lähetetään tarkemmat ohjeet ennen videotyönäytön suorittamista.

Huom! Mikäli ammattihenkilö tekee työnäytön videolla, tulee hänen suorittaa työnäytön hallintaosuus erikseen esimerkiksi soveltuvuuskokeen yhteydessä.

Arvioijat ja työnäytön arviointi

Työnäytön arvioi aina kaksi (2) arvioijaa.

Työnäytön aikana arvioijat arvioivat koiraa sen työskennellessä, esimerkiksi sen työskentelytaitoja ja sitä, nauttiiko koira itse työstään. Arvioijatt myös havainnoivat ohjaajaa ja tämän vuorovaikutusta paitsi koiraan, myös asiakkaaseen.

Työnäytön läpäisy vaatii aina paikalla olevien arvioijienn yksimielisen päätöksen. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa arvioijat konsultoivat yhdistyksen arvioijaneuvostoa. Arvioijinamme toimivat kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaiset sekä koirien käyttäytymisen asiantuntijat.

Työnäytön arviointi ja uusinta

Arvioijien on annettava vähintään suullista palautetta työnäytöstä. Mikäli työnäyttö ei mene läpi, arvioijien on annettava palautetta niiltä osin mitä koirakon on vielä kehitettävä työnäytön suorittamiseksi. Tällöin arvioijien kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä aina tapauskohtaisesti. Mikäli työnäytön työskentelyosuus on tehty videolla, arvioijilla on kaksi (2) kuukautta aikaa laatia kirjallinen palaute.

Työnäytön uusinta sisältyy ensimmäisen työnäytön hintaan mikäli koirakko ei läpäise näyttöä. Työnäytön uusinnan toteutustapa sovitaan arvioijien kanssa tapauskohtaisesti.

Työnäytön uusimisesta ohjaajan on tehtävä uusi suunnitelma niiltä osin kun hän ei ole päässyt näyttöä läpi.

Työnäytön suorittaneelle koirakolle luovutetaan/lähetetään Kasvatus- ja kuntoutuskoirakko diplomi sekä työliivi. Työnäytön läpäissyt koirakko on virallinen kasvatus/kuntoutuskoirakko. Ainoastaan työnäytön läpäisseellä koirakkolla on oikeus käyttää nimikettä ‘kasvatus/kuntoutuskoirakko’ ja yhdistyksen työliiviä.

Halutessaan työnäytön suorittanut koirakko voi lisätä nimensä yhdistyksen koulutetut koirakot -sivulle. Tästä voi olla yhteydessä tiedotusvastaavaan (tiedotusvastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi).

KKKT-kouluapu - koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry
Osaamisen seuranta

Arvioijat voivat pyytää videoituja työnäytön päivityksiä koirakoilta varmistaakseen turvallisen työskentelyn työpaikoilla. Nämä päivitykset pyydetään sokkotesteinä ja ne ovat ilmaisia. Huomioitavaa on kuitenkin se, että koirakko on oikeutettu toimimaan kasvatus- tai kuntoutuskoirakkona vain sillä alalla, jolla se on suorittanut työnäyttönsä. Jos asiakaskunta vaihtuu esim lapsista vanhuksiin, työnäyttö pitää päivittää videona. Tämä päivitys ei maksa mitään.

Ilmoittautuminen kokeisiin

Sovi ensin työnäytöstä koirakoevastaavan kanssa. Tee kirjallinen ilmoittautuminen Neptoniin vasta sen jälkeen.

Ilmoittaudu erikseen vielä työnäytön hallintaosuuteen, mikäli teet sen soveltuvuuskokeen yhteydessä, etkä varsinaisen työnäyttö työpaikalla -tapahtuman yhteydessä.

Työnäyttöön ilmoittaudutaan yhdistyksemme Nepton jäsentietopalvelun kautta.

Lisätiedot

Koira kasvatus-ja kuntoutustyössä ry koirakoevastaava Maria Sihvola, koirakoevastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Mikäli Nepton jäsentietopalvelun käytössä on ongelmia, voit ottaa yhteyttä taloudenhoitaja Eevaan talousvastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi tai 040 737 8028.